Jump to Route
Select a route and go directly to the Map & Schedule

Contact Us

FORM SA PAGREKLAMO SA TITLE VI

Seksyon I

Pangalan*
Address
Telepono (Sa Bahay/Cell)() -
Telephono (Sa Trabaho)() -
Email*
Kailangan mo ba ng accessible na format?
 

Seksyon II

Sinasampa mo ba ang reklamong ito sa ngalan mo?
 
Kung "oo" ang sinagot mo sa tanong na ito, pumunta sa Seksyon III.
Kung hindi, mangyaring pakibigay ang pangalan at relasyon ng tao kung para kanino ka nagsasampa:
 
Pangalan
Relasyon
 
Kumuha ka ba ng pahintulot mula sa taong ito?
 
Pakipaliwanag kung bakit mo isinasampa ito para sa taong ito:
 

Seksyon III

 
Naniniwala ako na ang diskriminasyong naranasan ko ay batay sa (tsekan lahat na naaangkop):LahiKulayBansang Pinagmulan
 
Petsa ng Paratang na Diskriminasyon
 
Ipaliwanag nang malinaw hangga’t maaari kung ano ang nangyari at bakit sa paniwala mong ikaw ay nadiskrimina. Isalarawan lahat ng mga taong kaugnay. Isama ang pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnay ng (mga) tao na nagdiskrimina sa iyo (kung kilala) pati na ang mga pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnay ng sinumang saksi. Kung kailangan pa ng espasyo, pakigamit ang likod ng form na ito.
 

Seksyon IV

Dati ka na bang nakapagsampa ng reklamong Title VI sa MST?
Pangalan ng kontak
Numero ng telepono() -
 

Seksyon V

Naisampa mo na ba ang reklamong ito sa anumang ibang pederal, estado o lokal na ahensiya, o sa anumang pederal o estadong korte?
 
Kung oo, tsekan lahat na naaangkop:Pederal na Ahensiya:
Ahensiya ng Estado:
Lokal na Ahensiya:
Pederal na Korte:
Korte ng Estado:
Lokal na Korte:
 
Mangyaring magbigay ng impormasyon sa pakikipag-ugnay para sa taong nakausap mo sa ahensiya sa itaas:
 
Pangalan
Titulo
Ahensiya
Address
Telepono() -
 

 

 

Gumagana ang Monterey-Salinas Transit (MST) nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, kulay o bansang pinagmulan

Kung kailangan mo ng tulong sa pagkumpleto ng form na ito, makipag-ugnay sa MST sa:
888-678-2871● TTY/TDD 831-393-8111● 711 Relay o email customerservice@mst.org.

interpreter888-678-2871 / Free language assistance / Asistencia de Lenguaje Gratuito / Libreng tulong para sa wika / Hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí / 무료 언어 지원

Pakisumite nang personal ang form na ito o i-mail sa:
Monterey-Salinas Transit
Attn: Compliance Analyst/Title VI Coordinator
19 Upper Ragsdale Dr., Suite 200
Monterey, CA 93940

 

Proseso ng Pagreklamo sa Title VI

Bilang pagsunod sa regulasyon ng U.S. Department of Transportation Title VI (49 CFR Part 21), gumagana ang Monterey-Salinas Transit (MST) nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, kulay o bansang pinagmulan. Sinumang tao na naniniwala na nadiskriminahan siya ng MST sa batayan ng lahi, kulay o bansang pinagmulan ay maaaring magsampa ng reklamong Title VI.

Ang form ng pagreklamo sa Title VI ay mada-download sa www.mst.org o sa pagtawag sa 888-678-2871 (TTY/TDD 831-393-8111). Kung hindi makasulat ang nagrereklamo ng paratang, maaaring magsampa ang kinatawan sa ngalan niya, o tumulong ang kawani ng MST. Ang mga reklamo ay dapat maisampa sa loob ng 180 araw sa kalendaryo ng paratang na insidente.

  1. Kokontakin ng MST ang nagrereklamo sa loob ng 10 araw ng negosyo mula sa pagtanggap ng reklamo. Ang anumang hiniling na impormasyon ay dapat matanggap ng MST sa loob ng 5 araw ng paghiling*.
  2. Sisimulan ng MST ang imbestigasyon sa loob ng 15 araw ng negosyo mula sa pagtanggap ng reklamo kung ang paratang na diskriminasyon ay nakitang paglabag ng mga regulasyon ng Title VI.
  3. Kukumpletuhin ng MST ang imbestigasyon sa loob ng 60 araw ng negosyo mula sa pagtanggap ng reklamo. Kung kailangan ng karagdagang tulong para sa imbestigasyon, aabisuhan ang nagrereklamo. Ihahanda ang nakasulat na ulat ng imbestigasyon, kasama ang buod na paglalarawan ng insidente, mga natuklasan sa imbestigasyon at nirerekomendang tamang pagkilos.
  4. Maglalaan ng isang pansarang liham sa nagrereklamo. May 5 araw ng negosyo ang nagrereklamo mula sa pagtanggap ng pansarang liham para magsampa ng apela. Kung walang isinampang apela, isasara ang reklamo.
  5. Ipapasa ng MST ang kopya ng ulat ng imbestigasyon sa angkop na pederal na ahensiya, kung kailangan.

*Ipoproseso at iimbestigahan ng MST lahat ng reklamo na nakatutugon sa mga inaatas ng diskriminasyon ng Title VI. Kung mabigo ang nagrereklamong magbigay ng inaatas na impormasyon sa loob ng inaatas na panahon, maaaring isara ang reklamo.

Ang mga form ng reklamo ay dapat i-mail sa Monterey-Salinas Transit, Attn: Compliance Analyst/Title VI Coordinator, 19 Upper Ragsdale Dr., Suite 200, Monterey, CA 93940

Maaari ring isampa ang mga reklamo sa Federal Transit Administration, Office of Civil Rights, East Building, 5th Floor – TCR, 1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590 o online sa http://www.fta.dot.gov/civilrights/12884.html.

interpreter888-678-2871 / Free language assistance / Asistencia de Lenguaje Gratuito / Libreng tulong para sa wika / Hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí / 무료 언어 지원