Jump to Route
Select a route and go directly to the Map & Schedule

Contact Us

FACE MASK MANDATORY

Effective immediately, masks that completely cover the mouth and nose must be worn by all people while boarding, disembarking, and traveling on public transportation, including while waiting at MST transit stations and bus stops. Violation of this order is a violation of federal law. All who refuse to comply with this order will be removed from the bus or transit station. This rule does not apply to children under 2 years old.

If you are a person with a disability whose functional limitation makes it dangerous or impossible for you to wear a mask, you must provide MST with documentation from your physician or other licensed medical provider confirming your disability before you will be allowed to ride the bus without a mask.

To request a Mask Exemption Process and Form contact:

In Person: MST Customer Service Windows

Mail: MST c/o Civil Rights Officer, 19 Upper Ragsdale Drive, Suite 200, Monterey, CA 93940
Phone: (888) 678-2871 ● 831-264-5871 ● TTY/TDD 831-393-8111 ● 711 Relay ● Email: CRO@mst.org

 

Download in English / Descargar en español / I-download sa Tagalog / Tải xuống bản Tiếng Việt / 한국어 다운로드

 

MASCARILLA FACIAL OBLIGATORIA

Con vigencia inmediata, todas las personas que se suban, bajen y viajen en transporte público tienen que usar una mascarilla que cubra la boca y la nariz, incluso cuando están esperando en las paradas y estaciones de autobuses del transporte público de MST. Todo incumplimiento con esta orden infringe la ley federal. Todos los que se nieguen a cumplir con esta orden serán retirados de la estación de autobuses del transporte público. Esta regla no se aplica a niños menores de 2 años de edad.

Si usted es una persona discapacitada cuya limitación funcional hace que sea peligroso o imposible para usted usar una mascarilla, tiene que proporcionarle a MST documentación de su médico u otro proveedor médico autorizado para ejercer su profesión que confirma su discapacidad antes de que se le permita viajar en un autobús sin una mascarilla.

Puede solicitar información sobre el proceso de exención de mascarilla de MST, y un formulario de solicitud:

En persona: En las ventanillas de servicio al cliente de MST

Por correo: MST c/o Civil Rights Officer, 19 Upper Ragsdale Drive, Suite 200, Monterey, CA 93940
Por teléfono: (888) 678-2871 ● 831-264-5871 ● TTY/TDD 831-393-8111 ● 711 Relé ● Por correo electrónicoCRO@mst.org

 

KINAKAILANGAN ANG FACE MASK

Ipinatutupad Ipinatutupad kaagad, ang mga mask na kumpletong tumatakip sa bibig at ilong ay dapat na isuot ng lahat ng mga tao habang nakasakay, bumababa, at naglalakbay sa pampublikong transportasyon, kabilang ang pag-naghihintay sa mga istasyon ng MST transit at mga hintuan ng bus. Ang paglabag sa utos na ito ay isang paglabag sa batas pederal. Ang lahat ng tumanggingng sumunod sa utos na ito ay aalisin mula sa istasyon ng bus o transit. Ang patakarang patakarang ito ay hindi parapara sa mga batang wala pang 2 taong gulang.

Kung ikaw ay isang taong may kapansanan na may limitasyon sa pagkilos na ginagawang mapanganib o imposible para sa iyo na magsuot ng mask, dapat kang magbigay sa MST ng dokumentasyon mula sa iyong manggagamot o ibang lisensyadong medikal na medikal na provider na kumukumpirma sa iyong kapansanan bago ka payagang sumakay sa bus nang walang mask.

Upang humiling ng Form at Pag-proseso ng Eksempsyon ng Mask, makipag-ugnayan:

Nang Personal sa: MST Customer Service Windows

Sa Mail: MST c/o Civil Rights Officer, 19 Upper Ragsdale Drive, Suite 200, Monterey, CA 93940
Sa Telepono: (888) 678-2871 ● 831-264-5871 ● TTY/TDD 831-393-8111 ● 711 Relay ● Sa EmailCRO@mst.org

 

QUY ĐỊNH BẮT BUỘC ĐEO KHẨU TRANG

Quy định sau đây có hiệu lực ngay lập tức: hành khách phải luôn luôn đeo khẩu trang (khẩu trang phải che hoàn toàn miệng và mũi) khi lên, xuống và sử dụng phương tiện vận tải công cộng, kể cả khi chờ tại các trạm trung chuyển MST và các trạm dừng xe buýt. Vi phạm quy định này là vi phạm luật pháp liên bang. Tất cả những ai không tuân thủ quy định này sẽ được mời rời khỏi trạm dừng xe buýt hoặc trạm trung chuyển. Quy định này không áp dụng cho trẻ nhỏ dưới 2 tuổi.

Nếu quý vị là người khuyết tật mà các hạn chế chức năng khiến quý vị gặp nguy hiểm khi đeo khẩu trang hoặc không thể đeo khẩu trang, trước khi quý vị được cho phép đi xe buýt mà không đeo khẩu trang, quý vị phải cung cấp cho MST tài liệu chứng minh do bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế có giấy phép hành nghề cấp trong đó xác nhận tình trạng khuyết tật của quý vị.

Để xin Miễn Đeo khẩu trang và yêu cầu Biểu mẫu liên quan, vui lòng liên lạc:

Liên lạc trực tiếp: Các cửa sổ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của MST

Gửi thư qua bưu điện: MST c/o Civil Rights Officer, 19 Upper Ragsdale Drive, Suite 200, Monterey, CA 93940
Điện thoại: (888) 678-2871 ● 831-264-5871 ● Dịch vụ TTY/TDD 831-393-8111 ● Dịch vụ tiếp âm 711 ● EmailCRO@mst.org

 

얼굴 마스크 착용 필수

지금부터 즉시, 누구든지MST 갈아타시는 환승역이나 버스 정류장에서 기다리는 시간을 포함하여 대중 교통 수단을 타고, 내리고, 이동하는 동안 입과 코가 완전히 덮히는 마스크를 착용하셔야 합니다. 이 명령을 위반하면 연방법을 위반하게 됩니다. 이 명령의 준수를 거부하는 분들은 누구든지 버스에서 내리고 환승역에서는 나가도록 조치됩니다. 이 규칙은 2세 미만의 어린이에게는 적용되지 않습니다.

장애인으로서 기능상 제약이 있으셔서 마스크 착용이 위험하거나 불가능하시면 사전에 담당 의사(주치의)나 다른 어떤 면허 있는 의료 서비스 제공자가 발급해준 장애 확인서를 MST에 제출해야 마스크 없이 버스에 타는 것이 허용됩니다.

마스크 면제 절차 양식을 요청하려면 아래와 같이 연락하십시오:

직접 찾아오시는 경우: MST 고객 서비스 창구

우편: MST c/o Civil Rights Officer, 19 Upper Ragsdale Drive, Suite 200, Monterey, CA 93940
전화: (888) 678-2871 ● 831-264-5871 ● TTY (전신타자기) / TDD (청각 장애인용 통신장치) 831-393-8111 ● 711 릴레이 ● 이메일CRO@mst.org

 

Additional Resources

 

 

interpreter888-678-2871 / Free language assistance / Asistencia de Lenguaje Gratuito / Libreng tulong para sa wika / Hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí / 무료 언어 지원