Jump to Route
Select a route and go directly to the Map & Schedule

Contact Us

FORM SA PAGREKLAMO SA ADA

  Seksyon I

  Pangalan*
  Address
  Telepono (Sa Bahay/Cell)() -
  Telephono (Sa Trabaho)() -
  E-mail*
  Kailangan mo ba ng accessible na format?
   

  Seksyon II

  Sinasampa mo ba ang reklamong ito sa ngalan mo?
   
  Kung "oo" ang sinagot mo sa tanong na ito, pumunta sa Seksyon III.
  Kung hindi, mangyaring pakibigay ang pangalan at relasyon ng tao kung para kanino ka nagsasampa:
   
  Pangalan
  Relasyon
   
  Kumuha ka ba ng pahintulot mula sa taong ito?
   

  Seksyon III

  Kung naniniwala ka na nadiskrimina ka batay sa kapansanan, mangyaring magbigay ng karagdagang detalyeng kaugnay sa paratang na diskriminasyon.
   
  Petsa ng Paratang na Diskriminasyon
  Oras:
  Linya/Ruta ng Transit
  ID o Pangalan ng Sasakyan
  Lokasyon
  (Mga) Pangalan ng (Mga) Empleyadong nauugnay
   
  Ipaliwanag nang malinaw hangga’t maaari kung ano ang nangyari at bakit sa paniwala mong ikaw ay nadiskrimina. Kung kailangan pa ng espasyo, pakigamit ang likod ng form na ito.
   

  Seksyon IV

  Dati ka na bang nakapagsampa ng reklamong ADA sa MST?
  Pangalan ng kontak
  Numero ng telepono() -
   

  Seksyon V

  Naisampa mo na ba ang reklamong ito sa anumang ibang pederal, estado o lokal na ahensiya, o sa anumang pederal o estadong korte?
   
  Kung oo, tsekan lahat na naaangkop:Pederal na Ahensiya:
  Ahensiya ng Estado:
  Lokal na Ahensiya:
  Pederal na Korte:
  Korte ng Estado:
  Lokal na Korte:
   
  Mangyaring magbigay ng impormasyon sa pakikipag-ugnay para sa taong nakausap mo sa ahensiya sa itaas:
   
  Pangalan
  Titulo
  Ahensiya
  Address
  Telepono() -
   

   

   

  Kung kailangan mo ng tulong sa pagkumpleto ng form na ito, makipag-ugnay sa MST sa:
  888-678-2871● TTY/TDD 831-393-8111● 711 Relay o email
  customerservice@mst.org.

  interpreter888-678-2871 / Free language assistance / Asistencia de Lenguaje Gratuito / Libreng tulong para sa wika / Hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí / 무료 언어 지원

  Pakisumite nang personal ang form na ito sa address sa ibaba, o i-mail sa:
  Monterey-Salinas Transit
  Attn: Compliance Analyst/Title VI Coordinator
  19 Upper Ragsdale Dr., Suite 200
  Monterey, CA 93940

   

  Proseso ng Pagreklamo sa ADA

  Alinsunod sa U.S. Department of Transportation Americans with Disabilities Act (ADA) ng 1990 (49 CFR Parts 27, 37, 38 at 39), at Seksyon 504 ng Rehabilitation Act ng 1973, bilang naamyendahan, sinisiguro ng Monterey-Salinas Transit (MST) na ang mga serbisyo, sasakyan at pasilidad nito ay accessible at magagamit ng mga indibiduwal na may kapansanan. Sinumang naniniwala na nadiskriminahan siya sa batayan ng kapansanan ay maaaring magsampa ng reklamo sa ADA.

  Maaaring isumite ang mga reklamo sa pamamagitan ng pagsampa ng Ulat sa Serbisyong Pang-kustomer/Form sa Pagreklamo sa ADA online, o sa pag-download ng Form sa Pagreklamo sa ADA www.mst.org, o sa pagtawag sa 888-678-2871 (TTY/TDD 831-393-8111). Kung hindi makasulat ang nagrereklamo ng paratang, maaaring magsampa ang kinatawan sa ngalan niya, o tumulong ang kawani ng MST. Ang mga reklamo ay dapat maisampa sa loob ng 180 araw sa kalendaryo ng paratang na insidente.

  1. Kokontakin ng ADA Coordinator ang nagrereklamo sa loob ng 10 araw ng negosyo mula sa pagtanggap ng reklamo. Ang anumang hiniling na impormasyon ay dapat matanggap ng MST sa loob ng 5 araw ng paghiling*.
  2. Sisimulan ng MST ang imbestigasyon sa loob ng 15 araw ng negosyo mula sa pagtanggap ng reklamo kung ang paratang na diskriminasyon ay nakitang paglabag ng mga regulasyon ng ADA.
  3. Magsasagawa ng imbestigasyon sa reklamo at idodokumento ito para malaman kung nabigo ang MST na sumunod sa mga regulasyon ng ADA.
  4. Kukumpletuhin ng MST ang imbestigasyon sa loob ng 60 araw ng negosyo mula sa pagtanggap ng reklamo. Kung kailangan ng karagdagang oras para sa imbestigasyon, aabisuhan ang nagrereklamo.
  5. Agarang ipapabatid ng MST ang sagot nito sa nagrereklamo, kasama ang mga dahilan nito para sa sagot. May 5 araw ng negosyo ang nagrereklamo mula sa pagtanggap ng sagot ng MST para magsampa ng apela. Kung walang isinampang apela, isasara ang reklamo.

  *Ipoproseso at iimbestigahan ng MST lahat ng reklamo na nakatutugon sa mga inaatas ng diskriminasyon ng ADA. Kung mabigo ang nagrereklamong magbigay ng inaatas na impormasyon sa loob ng inaatas na panahon, maaaring isara ang reklamo.

  interpreter888-678-2871 / Free language assistance / Asistencia de Lenguaje Gratuito / Libreng tulong para sa wika / Hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí / 무료 언어 지원