Jump to Route
Select a route and go directly to the Map & Schedule

Contact Us

Civil Rights

Americans with Disabilities Act (ADA)

ADA Notice of Rights / Notificación de derechos de la ley ADA / Abiso ng Mga Karapatan ng ADA / Thông báo về Các Quyền theo ADA /미국 장애인법 권리 공시

In compliance with the U.S. Department of Transportation Americans with Disabilities Act (ADA) of 1990 (49 CFR Parts 27, 37, 38 and 39), and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, Monterey-Salinas Transit (MST) ensures its services, vehicles, and facilities are accessible to and usable by individuals with disabilities. Anyone who believes he or she has been discriminated against on the basis of disability may file an ADA complaint.

En acuerdo con El Acta de Americanos con Discapacidades del Departamento de Transportación de USA (ADA) de 1990 (49 CFR partes 27,37, 38 y 39), y la sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, como manda, Monterey Salinas Transit (MST) asegura que sus servicios, vehículos y localidades son accesibles y usados por individuos con discapacidades. Cualquier persona que crea que fue discriminada puede llenar una queja ADA.

Alinsunod sa U.S. Department of Transportation Americans with Disabilities Act (ADA) ng 1990 (49 CFR Parts 27, 37, 38 at 39), at Seksyon 504 ng Rehabilitation Act ng 1973, bilang naamyendahan, sinisiguro ng Monterey-Salinas Transit (MST) na ang mga serbisyo, sasakyan at pasilidad nito ay accessible at magagamit ng mga indibiduwal na may kapansanan. Sinumang naniniwala na nadiskriminahan siya sa batayan ng kapansanan ay maaaring magsampa ng reklamo sa ADA.

Tuân theo Đạo luật Người Khuyết tật Hoa kỳ (ADA) của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ năm 1990 (49 CFR Phần 27, 37, 38 và 39) và theo tu chính của Mục 504 của Đạo luật Tái hòa nhập năm 1973, Monterey-Salinas Transit (MST) bảo đảm rằng các dịch vụ, phương tiện vận chuyển và cơ sở của công ty được bố trí dễ tiếp cận và dễ sử dụng cho những người khuyết tật. Bất cứ ai cho rằng bản thân họ đã bị kỳ thị vì một tình trạng khuyết tật đều có thể nộp đơn khiếu nại vi phạm đạo luật ADA.

개정된, 미국 교통부의 1990년 미국 장애인법 (ADA) (49 CFR 파트 27, 37, 38 및 39) 및 1973년 재활법 제504조에 따라, 몬테레이-살리나스 대중교통공사(Monterey-Salinas Transit: MST)는 장애인이 MST 서비스, 차량 및 시설을 용이하게 이용할 수 있도록 보장합니다. 장애를 이유로 차별을 당했다고 생각하는 사람은 누구나 미국 장애인법(ADA) 민원을 제기할 수 있습니다.

File an ADA complaint online / Presente una queja en línea relacionada con la ley ADA / Magsampa ng ADA na reklamo online / Nộp một đơn khiếu nại vi phạm ADA trực tuyến /미국 장애인법 민원 제기

Download a complaint form in English / Descargue un formulario de queja en Español / Mag-download ng form ng pagrereklamo sa Tagalog / Tải xuống mẫu đơn khiếu nại bằng Tiếng Việt / 한국어 민원 서식 다운로드

Contact

Mail:
Monterey-Salinas Transit
Attn: Civil Rights Officer
19 Upper Ragsdale Drive, Suite 200
Monterey, CA 93940

Email: cro@mst.org
Phone: 1-888-MST-BUS1 (888) 678-2871) / TTY/TDD 831-393-8111 / 711 Relay

interpreter888-678-2871 / Free language assistance / Asistencia de Lenguaje Gratuito / Libreng tulong para sa wika / Hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí / 무료 언어 지원