Jump to Route
Select a route and go directly to the Map & Schedule

Contact Us

Civil Rights

Title VI

Title VI Notice of Rights / Notificación de derechos del Título VI / Title VI Abiso sa Mga Karapatan / Thông báo về Các Quyền theo Đề mục VI / 공민권법 제6장 권리 공시

MST operates its programs and services without regard to race, color, or national origin in accordance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964 and Department of Transportation Regulations 49 CFR Part 21. If you believe you have been subjected to discrimination as prohibited by Title VI, you may file a written complaint with MST or with the Federal Transit Administration. For more information or to obtain a Title VI complaint form and process contact MST directly, below.

MST opera sus programas y servicios sin distinción de raza, color u origen nacional de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y el Reglamento del Departamento de Transporte (Department of Transportation Regulations) 49 CFR Parte 21. Si cree que ha sido objeto de discriminación según lo prohíbe el Título VI, puede presentar una queja por escrito ante el MST o ante la Administración Federal de Tránsito (Federal Transit Administration). Para obtener más información o para obtener un formulario y el proceso de reclamación del Título VI comuníquese con MST directamente, a continuación.

Pinatatakbo ng MST ang mga programa at serbisyo nito nang hindi tumitingin sa lahi, kulay, o bansang pinagmulan alinsunod sa Title VI ng Civil Rights Act of 1964 at Department of Transportation Regulations 49 CFR Part 21. Kung naniniwala kang dumanas ka ng diskriminasyon ayon sa ipinagbabawal ng Title VI, maaari kang magsampa ng nakasulat na reklamo sa MST o sa Federal Transit Administration. Para sa karagdagang impormasyon o upang kumuha ng Title VI na form at proseso ng reklamo makipag-ugnayan mismo sa MST, sa ibaba.

MST điều hành các chương trình và dịch vụ của mình không dựa trên chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia theo Tiêu đề VI của Đạo Luật Dân Quyền 1964 (Title VI of the Civil Rights Act of 1964) và Quy Định của Bộ Giao Thông Vận Tải 49 CFR Phần 21 (Department of Transportation Regulations 49 CFR Part 21). Nếu quý vị tin rằng quý vị đã bị phân biệt đối xử chiếu theo Tiêu đề VI, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại đến MST hoặc Cục Quản Lý Giao Thông Liên Bang (Federal Transit Administration). Để biết thêm thông tin hoặc nhận được mẫu đơn và quy trình khiếu nại Tiêu đề VI, xin hãy liên hệ trực tiếp với MST, theo địa chỉ dưới đây.

몬트레이-살리나스 교통 (MST)은 1964년 제정된 시민법 법안 (Civil Rights Act) 제6장 및 국토교통국 규정 49조, 연방규정집 (CFR) 21장에 의거하여 인종, 피부색, 또는 출신국가와 관계없이 프로그램 및 서비스를 운영한다. 제6장에서 금지하는 바와 같은 차별을 받았다고 생각될 경우, 몬트레이-살리나스 교통(MST) 또는 연방대중교통국 (Federal Transit Administration)에 서면으로 민원을 제기할 수 있다. 더 자세한 정보가 필요하거나 제6장 불만신고양식을 접수시키려면 아래와 같이몬트레이-살리나스 교통(MST)에 직접 연락하면 된다.

Mail: MST c/o Compliance Analyst, 19 Upper Ragsdale Drive, Suite 200, Monterey, CA 93940
Website: https://mst.org/contact-us/civil-rights/Phone: (888) 678-2871 ● TTY/TDD 831-393-8111 ● 711 Relay ● Email: customerservice@mst.org

You may also file a complaint directly with the Federal Transit Administration / También puede presentar una queja directamente a la Administración Federal de Tránsito  / Maaari ka ring mag-file ng reklamo nang direkta sa Federal Transit Administration / Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp cho Ban Quản trị Hệ thống Giao thông Công cộng Liên bang / 혹은 다음의 주소로 연방교통관리국(FTA)에 직접 민원을 접수하실 수 있습니다.

File a Title VI complaint online / Presente una queja en línea relacionada con el Título VI / Magsampa ng Title VI na reklamo online / Nộp một đơn khiếu nại vi phạm Đề mục VI trực tuyến / 온라인으로 공민권법 제6장 고소 신청

Download a complaint form in English / Descargue un formulario de queja en Español / Mag-download ng form ng pagrereklamo sa Tagalog / Tải xuống mẫu đơn khiếu nại bằng Tiếng Việt / 한국어 민원 서식 다운로드

Title VI Program
Language Assistance Plan
Public Participation Plan

…..

Americans with Disabilities Act (ADA)

ADA Notice of Rights / Notificación de derechos de la ley ADA / Abiso ng Mga Karapatan ng ADA / Thông báo về Các Quyền theo ADA /미국 장애인법 권리 공시

In compliance with the U.S. Department of Transportation Americans with Disabilities Act (ADA) of 1990 (49 CFR Parts 27, 37, 38 and 39), and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, Monterey-Salinas Transit (MST) ensures its services, vehicles, and facilities are accessible to and usable by individuals with disabilities. Anyone who believes he or she has been discriminated against on the basis of disability may file an ADA complaint.

En acuerdo con El Acta de Americanos con Discapacidades del Departamento de Transportación de USA (ADA) de 1990 (49 CFR partes 27,37, 38 y 39), y la sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, como manda, Monterey Salinas Transit (MST) asegura que sus servicios, vehículos y localidades son accesibles y usados por individuos con discapacidades. Cualquier persona que crea que fue discriminada puede llenar una queja ADA.

Alinsunod sa U.S. Department of Transportation Americans with Disabilities Act (ADA) ng 1990 (49 CFR Parts 27, 37, 38 at 39), at Seksyon 504 ng Rehabilitation Act ng 1973, bilang naamyendahan, sinisiguro ng Monterey-Salinas Transit (MST) na ang mga serbisyo, sasakyan at pasilidad nito ay accessible at magagamit ng mga indibiduwal na may kapansanan. Sinumang naniniwala na nadiskriminahan siya sa batayan ng kapansanan ay maaaring magsampa ng reklamo sa ADA.

Tuân theo Đạo luật Người Khuyết tật Hoa kỳ (ADA) của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ năm 1990 (49 CFR Phần 27, 37, 38 và 39) và theo tu chính của Mục 504 của Đạo luật Tái hòa nhập năm 1973, Monterey-Salinas Transit (MST) bảo đảm rằng các dịch vụ, phương tiện vận chuyển và cơ sở của công ty được bố trí dễ tiếp cận và dễ sử dụng cho những người khuyết tật. Bất cứ ai cho rằng bản thân họ đã bị kỳ thị vì một tình trạng khuyết tật đều có thể nộp đơn khiếu nại vi phạm đạo luật ADA.

개정된, 미국 교통부의 1990년 미국 장애인법 (ADA) (49 CFR 파트 27, 37, 38 및 39) 및 1973년 재활법 제504조에 따라, 몬테레이-살리나스 대중교통공사(Monterey-Salinas Transit: MST)는 장애인이 MST 서비스, 차량 및 시설을 용이하게 이용할 수 있도록 보장합니다. 장애를 이유로 차별을 당했다고 생각하는 사람은 누구나 미국 장애인법(ADA) 민원을 제기할 수 있습니다.

File an ADA complaint online / Presente una queja en línea relacionada con la ley ADA / Magsampa ng ADA na reklamo online / Nộp một đơn khiếu nại vi phạm ADA trực tuyến /미국 장애인법 민원 제기

Download a complaint form in English / Descargue un formulario de queja en Español / Mag-download ng form ng pagrereklamo sa Tagalog / Tải xuống mẫu đơn khiếu nại bằng Tiếng Việt / 한국어 민원 서식 다운로드

…..

Contact

Mail:
Monterey-Salinas Transit
Attn: Civil Rights Officer
19 Upper Ragsdale Dr., Suite 200
Monterey, CA 93940

E-mail:
cro@mst.org

Phone:
1-888-MST-BUS1 (1-888-678-2871)
TTY/TDD 831-393-8111

interpreter888-678-2871 / Free language assistance / Asistencia de Lenguaje Gratuito / Libreng tulong para sa wika / Hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí / 무료 언어 지원